Fartyget har seglat under fyra flaggor och upplevt två världskrig

Segelfartyget Joanna Saturna, ursprungligen benämnt VL 74, byggdes i Vlaardingen, Holland år 1903. Det lilla, tvåmastade segelfartyget som användes för fiske på Nordsjön var typiskt för sin tid. I sjöfararnas och affärsmännens ögon var fartyget ett vanligt, men praktiskt, segelfartyg med loggertrigg.

Fartygets senare historia följer samma mönster som andra traditionella segelfartyg: maskinerna blev större, riggen blev mindre och även namnet förändrades. Joanna Saturna spåddes ingen framtid. Fartyget var ett minne blott från gångna århundraden, från tiderna före de stora, fullriggade segelfartygen. Hon var ett segelfartyg med vilket en familj skulle tjäna sitt levebröd på. Egentligen skulle hon aldrig ha byggts i början av 1900-talet, eftersom varje detalj, användningsändamål, besättning och äganderätt ju baserade sig på den gångna världens traditioner. Det enda med fartyget som representerade de nya tiderna var Joanna Saturnas järnskrov.

År 2003 fyllde Joanna Saturna 100 år. Fartyget har seglat under fyra flaggor genom två världskrig utan att förstöras. Hon har också lyckats möta de krav som 1900-talets sjöfart ställde på segelfartyg. På 1920-talet ersattes traditionstänkandet av strävandet på effektivitet, för att sedan på 1950-talet ersättas av punktlighet – eller tråkighet.

I Europa finns det inte många segelfartyg kvar som har seglat ett helt århundrade. Joanna Saturna är en av de få. Allt det som Joanna Saturna har upplevt i det förflutna är en del av Europas historia. Likadana värden och attityder kunde knytas till vilket fartyg som helst som har byggts under samma tidsperiod var som helst i Europa, men det är bara Joanna Saturna som har bevarats under hela 1900–talet. I början av det nya millenniet började ett nytt liv för henne, nu under Finlands flagga.

Under åren förlorade Joanna Saturna sina segel och verkade som ett fraktfartyg i Norge. Hon transporterade först sand och senare fiskfoder. Hon köptes till Finland år 2000 när den gamla ägaren blev pensionerad.

Den nuvarande ägaren Mikko Karvonen har velat respektera gamla traditioner och återställa fartyget till ett segelfartyg. Det massiva arbetet innebar rivning av fartyget för att sedan byggas upp igen. Utöver skrovet blev endast växellådan, axeln och propellern kvar av fraktfartyget. Det gamla segelfartyget utvecklades till en skönhet, riggad som en tvåmastad gaffelskonare.

I riggens planering togs traditionsfartygsspecialisternas åsikter i frågan i beaktande. Bland annat Harold A. Underhills bok Masting & Rigging används som en källa i planeringsarbetet. Bland många olika alternativ valdes en gaffelskonare–rigg. Riggningen gjordes enligt planerna i Jakobstad under vintern 2001-2002.

Fartyget är en loggert med järnskrov, av vilka det bara finns några få exemplar som ännu går att segla med. I Finland är hon den enda av sin typ. Joanna Saturna har registrerats i traditionsfartygsregistret som upprätthålls av det finska Museiverket och Finlands sjöhistoriska Museum. 

Logger Sea Lines Oy  l  Tel: +358 400 444 024  l  sales@joannasaturna.com